Labākie Kazino
Redakcionālie principi

Redakcionālie principi

Rakstu publicēšana Kazinolatvia.com interneta vietnē ir būtisks informācijas izplatīšanas posms. Redakcionālie principi balstās uz vairākām rakstu izveides prasībām, ētikas principiem, kā arī uz patiesuma, godīguma, plaģiātisma un apmelošanas noraidīšanas principiem. Mūsu mājaslapas pamatā ir lietotāju informēšana par viņu interesējošām tēmām saistībā ar kazino un to darbību.

Lēmums par publicēšanu

Kazinolatvia.com redakcionālie principi

Mājaslapas galvenais redaktors pieņem lēmumu par autora materiālu publicēšanu pēc to apstiprināšanas. Šā lēmuma pamatā ir publikācijas ticamība un nozīmīgums sabiedrībai. Redaktors vadās pēc interneta vietnes politikas, juridiskajām prasībām attiecībā uz tādiem jautājumiem kā neslavas celšana, autortiesību pārkāpumi un plaģiātisms. Pieņemot šos lēmumus, redaktors var konsultēties ar redakcijas padomes locekļiem vai recenzentiem.

Pārskatu veikšana

Galvenajam redaktoram ir jānodrošina, lai recenzēšanas process būtu taisnīgs, objektīvs un savlaicīgs. Parasti rakstus recenzē vismaz divi objektīvi un neatkarīgi recenzenti, un, ja nepieciešams, redaktors var konsultēties vēl arī citiem, piemēram, autoriem. Galvenajam redaktoram jāizvēlas recenzenti ar nepieciešamajām zināšanām attiecīgajā jomā. Lai identificētu neobjektivitātes iespējamību, redaktoram jāizskata visi recenzentu paziņojumi par iespējamiem interešu konfliktiem un pašcitācijas komentāri. Ar kritērijiem, pēc kuriem tiek recenzēti kazino, varat iepazīties rakstā- kā mēs vērtējam kazino.

Objektivitāte

Galvenajam redaktoram jānovērtē manuskriptu saturs, neņemot vērā autoru rasi, dzimumu, seksuālo orientāciju, reliģisko pārliecību, etnisko piederību, pilsonību vai politiskos uzskatus. Redakcionālajai politikai ir jāveicina pārredzamība un autoru pilnīga un objektīva informācijas sniegšana.

Konfidencialitāte

Galvenajam redaktoram ir jānodrošina visu mājaslapai iesniegto darbu konfidencialitāte un visa saziņa ar recenzentiem, ja vien attiecīgie autori un recenzenti nav vienojušies citādi. Izņēmuma gadījumos galvenais redaktors var sniegt ierobežotu informācijas apjomu citu mājaslapu redaktoriem, ja tas tiek uzskatīts par nepieciešamu, lai izmeklētu aizdomas par ētikas pārkāpumu. Papildus gadījumiem, kad interneta vietne izmanto atklātu recenzēšanas sistēmu un ja recenzenti ir piekrituši izpaust savus datus, galvenajam redaktoram ir jānodrošina recenzentu personas datu aizsardzība. Nepublicētus materiālus no iesniegtajiem manuskriptiem nedrīkst izmantot galvenā redaktora pētījumos bez autora skaidras rakstiskas piekrišanas. Konfidenciāla informācija, kas iegūta pārskatīšanas procesā, ir jāglabā konfidenciāla un nav jāizmanto personiskai peļņai.

Publicēto materiālu pārraudzība

Galvenajam redaktoram jāstrādā, lai aizsargātu publicēto materiālu reputāciju, izskatot un izvērtējot iespējamos vai iespējamos pārkāpumus (pētniecībā, publikācijās, recenzijās un redakcionālajā darbībā) kopā ar akadēmisko sabiedrību. Tas ietver sadarbību ar manuskripta autoru vai attiecīgās sūdzības izskatīšanu. Lai identificētu tādus pārkāpumus kā plaģiāts, redaktoram jāizmanto atbilstošas licencēšanas sistēmas. Galvenajam redaktoram, kurš saņem pārliecinošus pierādījumus par pārkāpumu ir jāinformē redakcijas kolēģijas locekļi, nodrošinot, ka autors nekavējoties tiek informēts par nepieciešamību labot vai atsaukt publikāciju atkarībā no konkrētā gadījuma.

Redakcijas padomes lēmumu ietekmēšana

Recenzēšana palīdz galvenajam redaktoram pieņemt lēmumus par publikāciju, kā arī var palīdzēt autoram uzlabot sava darba kvalitāti. Recenzēšana ir būtiska oficiālās komunikācijas sastāvdaļa. Recenzentiem ir jāievēro apzinīgas recenzēšanas noteikumi un normas. Jebkuram izraudzītajam recenzentam, kurš uzskata, ka nav pietiekami kvalificēts, lai recenzētu manuskriptā iesniegto pētījumu, vai kurš nav pārliecināts, ka spēs laikus sagatavot recenziju, par to jāpaziņo redaktoram un jāizstājas no recenzēšanas procesa.

Jebkuri pārskatīšanai saņemtie manuskripti tiek uzskatīti par konfidenciāliem dokumentiem. Recenzentiem nevajadzētu dalīties ar informāciju par to ar citiem vai tieši sazināties ar autoru bez redaktora atļaujas. Nepublicētus materiālus no recenzēšanai iesniegtajiem manuskriptiem bez autora rakstiskas piekrišanas nedrīkst izmantot recenzenta paša pētniecībā. Pārskatīšanas procesā iegūtā konfidenciālā informācija ir jāglabā slepenībā, un to nedrīkst izmantot personiskiem mērķiem.

Ētikas jautājumi

Recenzentam jābūt īpaši uzmanīgam attiecībā uz iespējamiem ētikas jautājumiem un par tiem jāinformē galvenais redaktors, tostarp par jebkādām nozīmīgām līdzībām vai pārklāšanos starp recenzējamo manuskriptu un citiem publicētajiem darbiem, kas ir recenzenta profesionālās kompetences jomā. Jebkuram apgalvojumam, ka pētījuma rezultāti, secinājumi vai argumenti ir iepriekš publicēti, jāpievieno attiecīga atsauce.

Objektivitātes un interešu konflikti

Pārskatiem jābūt objektīviem. Personiska autora kritika nav atļauta. Recenzentiem ir skaidri un pamatoti jāizsaka savs viedoklis. Recenzentiem jākonsultējas ar redaktoru, pirms piekrist sagatavot recenziju par darbu, kurā var rasties interešu konflikts, ko rada konkurences, sadarbības vai citas attiecības ar kādu no autoriem vai ar darbu saistītām iestādēm.

Prasības manuskriptiem

Par raksta autoriem tiek uzskatītas personas, kas ir devušas būtisku ieguldījumu rakstā aplūkotās problēmas formulēšanā un risināšanā un ir līdzatbildīgas par iegūtajiem rezultātiem. Autors, kurš ir iesniedzis raksta manuskriptu, uzņemas atbildību saskaņot ar citiem autoriem periodiskā izdevuma izvēli publicēšanai, kontaktinformācijas ticamību. Autoriem jāsniedz precīza informācija par veikto darbu un objektīvs tā nozīmīguma pamatojums. Manuskriptam jābūt pietiekami detalizētam un ar pietiekamu bibliogrāfisko atsauču skaitu. Krāpnieciski vai apzināti kļūdaini paziņojumi ir neētiska rīcība, un tā nav pieņemama. Arī recenzijām jābūt precīzām un objektīvām, un redakcijas viedoklim jābūt skaidri formulētam.

Primāro avotu atpazīšana

Autoriem jānodrošina, ka viņi ir iesnieguši jaunu, oriģinālu darbu un, ja autori ir izmantojuši citu autoru darbu vai formulējumus, tie ir attiecīgi jācitē, vai jānorāda, pievienojot nepieciešamos apstiprinājumus. Vienmēr ir jāņem vērā citu autoru darbs. Autoriem jānorāda publikācijas, kas ir ietekmējušas iesniegto darbu vai ir devušas darbam atbilstošu kontekstu plašākā informatīvā darbā. Informāciju, kas iegūta privāti, piemēram, sarunās, sarakstē vai diskusijās ar trešām personām, nedrīkst izmantot vai darīt pieejamu bez sākotnējā avota rakstiskas atļaujas.

Plaģiātisms var izpausties dažādos veidos, sākot no sveša darba pasniegšanas kā autora darba, līdz citu darbu nozīmīgu daļu kopēšanai vai pārfrāzēšanai (bez norādes par autoru) un beidzot ar pretendēšanu uz savām tiesībām uz kāda cita pētījuma rezultātiem. Plaģiātisms visos tā veidos ir neētiska un nepieņemama rīcība.

Vairākas vai vienlaicīgas publikācijas

Autoram nevajadzētu publicēt darbus, kas apraksta būtībā vienu un to pašu pētījumu vairāk nekā vienā vietnē kā galveno publikāciju. Viena un tā paša manuskripta iesniegšana vairāk nekā vienai mājaslapai vienlaikus ir neētiska un nepieņemama rīcība. Autors nedrīkst iesniegt izskatīšanai citā vietnē jau publicētu rakstu.

Paziņojums par būtiskām kļūdām

Ja autors vai trešā persona atklāj būtisku kļūdu vai neprecizitāti publicētajā darbā, viņiem nekavējoties jāinformē interneta vietnes galvenais redaktors un jāapvieno spēki ar galveno redaktoru, lai atsauktu publikāciju vai veiktu izmaiņas, ja galvenais redaktors to uzskata par nepieciešamu.

Atteikums publicēt un atdot manuskriptu

Ja autoriem un recenzentam ir neatrisināmas pretrunas attiecībā uz manuskriptu, redakcijas padomei ir tiesības nosūtīt rakstu papildu izskatīšanai. Ja ir divas negatīvas recenzijas, autoram tiek nosūtīts galvenā redaktora vai viņa vietnieka apstiprināts motivēts atteikums publicēt darbu. Lēmumu par atteikumu publicēt publikāciju pieņem redkolēģijas sēdē; atteikums tiek nosūtīts autoram pa e-pastu.

Kopsavilkums

Redakcija nodrošina brīvu piekļuvi mājaslapas saturam, vadoties pēc principa, ka sabiedrībai brīvi pieejami pētījumu rezultāti veicina zināšanu un pieredzes apmaiņu. Piekļuve tīmekļa vietnē publicētajiem rakstiem visiem lietotājiem ir bez maksas. Visa informācija par kazino svarīgākajiem notikumiem, kas interesē spēlētājus ir atrodama mūsu mājaslapā. Saturs ietver:

  • virsrakstu; 
  • apakšvirsrakstu (īss ziņas būtības apraksts, kas novietots aiz virsraksta pirms galvenā teksta); 
  • fotoattēla, kas ilustrē ziņu; 
  • galvenā teksta; fona (ar ziņu saistīto iepriekšējo notikumu apraksts, ja tādi ir, saites uz iepriekšējām ziņām); 
  • saites uz ziņu veidotāju un avotu;

Publikācijās tiek sniegti tikai pārbaudīti fakti, neizsakot savas domas vai viedokli. Materiāls, kurā autors analizē aktuālos kazino notikumus pēc shēmas “apraksts – skaidrojums – novērtējums”. Autors argumentē un veido savu pozīciju, izmantojot faktu sistēmu: skaitļus, modeļus, notikumu dalībnieku komentārus (ja runa ir par konfliktu, ir obligāti jāuzrunā visas puses, lai noskaidrotu nostājas), ekspertu komentārus, jebkuru citu informāciju, kas ļauj pilnīgāk atklāt tematu. Par klasiskiem rakstiem mēs uzskatām jebkurus materiālus, ko uzrakstījuši mūsu autori, kolēģi, kā arī mūsu lasītāju rakstītos materiālus, ja tie atbilst vietnes redakcionālajai politikai. Mēs mīlam un cienām savus lasītājus. Tieši priekš lasītājiem mēs rakstām jaunākās ziņas, analītiskus rakstus. Lasītāji var atstāt atsauksmes zem rakstiem.

Mēs vienmēr cenšamies atbildēt mūsu lasītājiem maksimāli ātri un esam pateicīgi ikvienam uzmanīgam lasītājam, kurš palīdzēs mums identificēt tehniskas problēmas vietnes darbībā vai norādīt uz faktu kļūdām. Mēs savukārt darīsim visu iespējamo, lai situāciju labotu.

Vai šī sadaļa Jums palīdzēja atrast to, ko meklējāt?

Šī lapa vēl nav novērtēta - palīdzi pārējiem, daloties ar savu viedokli

Iegriez Laimes Ratu!

Cashback Bonuss
Mēģini vēlreiz
T-krekls
Bezriska griezieni
Mēģini vēlreiz
T-krekls
Cash Bonuss
Mēģini vēlreiz

Iegriez ratu, lai uzvarētu balvu!

Informācija par bonusu tiks nosūtīta uz tavu e-pastu!